Д РУЖЕСТВО : „ТЕЦ МАРИЦА 3”АД
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
За периода, приключващ на 31 декември 2023 година
1
"ТЕЦ МАРИЦА 3" АД гр. Димитровград
ИНДИВИДУАЛЕН
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ
ОТЧЕТ
2023 г.
СЪДЪРЖАНИЕ
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД 2
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 3
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ 4
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ 5
ПОЯСНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ КЪМ ИНДИВИДУАЛНИЯ
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 6-45
Д РУЖЕСТВО : „ТЕЦ МАРИЦА 3”АД
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
За периода, приключващ на 31 декември 2023 година
2
Дружество: "ТЕЦ МАРИЦА 3"АД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
към 31 декември 2023 година
Бележки 31.12.2023 31.12.2022
BGN'000 BGN'000
Приходи от продажби 4.1. 21 111 16 343
Други доходи от дейността 4.2. 8 842 11 711
Приходи от финансиране 215 3 188
Разходи за придобиване на активи по стопански начин 185 198
Разходи за материали 7 (25 224) (28 380)
Разходи за външни услуги 8 (1 733) (2 690)
Разходи за персонала 9 (5 313) (4 795)
Балансова стойност на продадените активи (802) (5 910)
Разходи за амортизации 13 (3 867) (3 872)
Други разходи 10 (1 150) (56 913)
Финансови приходи 11 1 392 2065
Финансови разходи 11 (2 199) (4 937)
Печалба/(загуба) преди данъци върху печалбата (8 543) (73 992)
Икономия от / (разход за) данъци върху печалбата 12 - 7318
Печалба/(загуба) за периода 22 (8 543) (66 674)
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА 22 (8 543) (66 674)
Доход на акция - 0.09 лв -0.71 лв
Изпълнителен директор: Съставител:
/Илиан Павлов/ /Диана Димитрова/
Дата:30.03.2024 г. Заверил съгласно одиторски доклад от 30.03.2024 г.
Отчетът за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход следва да се разглежда заедно с бележките и
оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница 6 до страница 45.
Дружество: "ТЕЦ МАРИЦА 3"АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
Д РУЖЕСТВО : „ТЕЦ МАРИЦА 3”АД
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
За периода, приключващ на 31 декември 2023 година
3
към 31 декември 2023 година
Бележки 31.12.2023 31.12.2022
BGN'000 BGN'000
АКТИВИ
Нетекущи активи
Имоти, машини и оборудване 13 8 399 12 082
Нематериални активи 14 1 -
Отсрочени данъци 16 9 009 9 009
Общо 17 409 21 091
Текущи активи
Материални запаси 17 2 077 4 392
Търговски и други вземания 18 78 048 49 120
Парични средства 19 182 876
Общо 80 307 54 388
ОБЩО АКТИВИ 97 716 75 479
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ
Собствен капитал
Основен (акционерен) капитал 20 937 937
Резерви 21 9 445 9 445
Неразпределена печалба 22 (96 857) (30 182)
Текуща печалба/(загуба) 22 (8 543) (66 674)
Общо (95 018) (86 474)
Нетекущи задължения
Провизии за пенсиониране 24 - 90
Отсрочени данъци 16 - -
Задължения по получени заеми от банки 23 36 444 35 364
Задължения по договори 23 - 39 894
Общо 23 36 444 75 348
Текущи задължения
Търговски и други задължения 25 155 165 85 480
Текуща част по получени дългосрочни заеми от банки 25.5 1 125 1 125
Общо 25 156 290 86 605
ОБЩО ПАСИВИ 192 734 16 1953
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ 97 716 75 479
Изпълнителен директор: Съставител:
/Илиан Павлов/ /Диана Димитрова/
Дата:30.03.2024 г. Заверил съгласно одиторски доклад от 30.03.2024 г.
Отчетът за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите
отчети, разположени от страница 6 до страница 45.
Д РУЖЕСТВО : „ТЕЦ МАРИЦА 3”АД
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
За периода, приключващ на 31 декември 2023 година
4
Дружество: "ТЕЦ МАРИЦА 3"АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
към 31 декември 2023 година
31.12.2023 31.12.2022
BGN'000 BGN'000
А. Парични потоци от
оперативна дейност
Постъпления от клиенти 22 103 12715
Плащания на доставчици (26 507) (11 018)
Други постъпления /плащания от
оперативна дейност 3 730 (733)
Нетен паричен поток от
оперативна дейност (А): (674) 2 430
В. Парични потоци от финансова
дейност
Постъпления/плащания на заеми и
лихви (20) (1715)
Нетен паричен поток от
финансова дейност (В): (20) (1715)
Г. Изменения на паричните
средства през периода (А+Б+В): (694) 715
Д. Парични средства в началото
на периода 876 161
Е. Парични средства в края на
периода 182 876
Изпълнителен
директор/Управител: Съставител:
/Илиан Павлов/ /Диана Димитрова/
Заверил съгласно одиторски доклад от
30.03.2024 г.
Дата:30.03.2024 г.
Отчетът за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход следва да се разглежда заедно с бележките
и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница 6 до страница 45.
Д РУЖЕСТВО : „ТЕЦ МАРИЦА 3”АД
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
За периода, приключващ на 31 декември 2023 година
5
Дружество: "ТЕЦ
МАРИЦА 3"АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 31 декември 2023
година
Бележки Основен
капитал Резерви Неразпредел
ена печалба
Общо собствен
капитал
BGN'000 BGN'000 BGN'000 BGN'000
Салдо на 01.01.2022 г. 937 9 445 (30182) (19800)
Печалба/(загуба) за
периода 22 (66674) (66674)
Салдо на 31 декември 2022 22 937 9 445 (96856) (86474)
Салдо на 01.01.2023 г. 937 9 445 (96856) (86474)
Печалба/(загуба) за
периода 22 0 0 (8543) (8543)
Салдо на 31 декември 2023 22 937 9 445 (105399) (95017)
Изпълнителен директор/Управител: Съставител:
/Илиан
Павлов/ /Диана Димитрова/
Дата:30.03.2024 г. Заверил съгласно одиторски доклад от
30.03.2024 г.
Отчетът за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход следва да се разглежда заедно с бележките
и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница 6 до страница 45.
Д РУЖЕСТВО : „ТЕЦ МАРИЦА 3”АД
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
За периода, приключващ на 31 декември 2023 година
6
„ТЕЦ МАРИЦА 3” АД е акционерно дружество, регистрирано в Хасковски окръжен съд по фирмено дело №
174/2000 г.
Седалището, адресът на управление и адресът за кореспонденция са: област Хасково, град Димитровград,
Промишлена зона.
Дружеството няма разкрити и регистрирани клонове в чужбина.
1.2. Собственост и управление
Разпределението на акционерния/дружествения капитал на дружеството е както следва:
31.12.2023 31.12.2022
Акционерен капитал ( BGN’000) 937 937
Брой акции (номинал 10 лева) 93 700 93 700
Общ брой на регистрираните акционер 13 13
в т.ч. юридически лица 5 5
физически лица 8 8
Брой акции, притежавани от юридически лица 92 773 92 773
% на участие на юридически лица 99.01% 99.01%
Брой акции, притежавани от физическите лица 927 927
% на участие на физически лица 0.99% 0.99%
Няма Акционери притежаващи акции над 50%.
Дружеството е с едностепенна система на управление и се управлява от:
Съвет на директори: Председател: Юлиян Красинов Семерджиев
Членове: Илиан Димитров Павлов
Цветана Георгиева Бънкова
Дружеството се представлява от Изпълнителен директор Илиан Димитров Павлов.
1.3. Предмет на дейност
Предмета на дейност на Дружеството е: Производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и
разпределение на топлинна енергия, строително и ремонтна дейност в областта на електроенергетиката,
строително и ремонтна дейност в областта на електропоризводството и топлопроизводството,
инвестиционна дейност, придобиване и разпореждане с авторски права върху изобретения, търговски
марки и промишлени образци, ноу- хау и други обекти на интелектуалната собственост, както и всяка
друга дейност незабранена със закон или друг нормативен акт.
Д РУЖЕСТВО : „ТЕЦ МАРИЦА 3”АД
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
За периода, приключващ на 31 декември 2023 година
7
2. База за изготвяне на финансовия отчет
2.1. Общи положения
Финансовият отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Международните Стандарти за
Финансово Отчитане (МСФО), приети от Борда по Международни Счетоводни Стандарти (БМСС), и
разясненията, публикувани от Комитета за разяснения на МСФО към БМСС.
Към 31 декември 2016 г. МСС включват Международните счетоводни стандарти, Международните
стандарти за финансово отчетане (МСФО), Тълкуванията на Постоянния комитет за разяснения и
Тълкуванията на Комитета за разяснения на МСФО. МСС се преиздават всяка година и са валидни само
за годината на издаването си, като в тях се включват всички промени, както и новите стандарти и
разяснения. Голяма част от тях не са приложими за дейността на дружеството, поради специфичните
въпроси, които се третират в тях.
Нови стандарти, влезли в сила от 1 януари 202 2 г.
Следните нови стандарти, както и изменения и разяснения към съществуващи стандарти, издадени от
Съвета за Международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от ЕС, са влезли в сила за текущия
отчетен период:
Изменение на МСС 16 Имоти, машини и съоръжения – Постъпления преди предвидената употреба .
Това изменение уточнява счетоводното третиране на приходите от продажба на единици, произведени
при привеждането на даден актив от имоти, машини и съоръжения до местоположението и в състоянието,
необходими, за да може той да функционира по начина, предвиден от ръководството. Същите следва да
бъдат признати в печалбата или загубата за съответния период през който са възникнали.
Прилага се ретроспективно през годишни периоди, започващи на или след 01.01.2023 г. Разрешено е и
по- ранно прилагане, като този факт се оповестява.
Изменение на МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи – Обременяващи договори – разходи за
изпълнение на договор. С него се уточнява кои разходи следва да включва дружеството в състава на
разходите за изпълнение на договор, за да прецени дали договорът е обременяващ и следователно да
признае провизии за него. Изменението следва да се прилага за годишни отчетни периоди с начало на или
след 01.01.2023 г. по отношение на съществуващи договори, по които предприятието не е изпълнило
всички свои задължения. По- ранното прилагане се разрешава, но то следва да се оповести. Изменението
следва да се прилага проспективно като се коригира началното салдо на неразпределената печалба или
друг засегнат компонент на собствения капитал на датата на неговото първоначално прилагане.
Изменение на МСФО 3 Бизнес комбинации – Препратка към Концептуалната рамка.
Актуализира се препратката към приложимата рамка, като текстът „Общите положения за изготвянето и
представянето на финансови отчети” се заменя с „Концептуалната рамка за финансово отчитане”.
Освен това, с изменението се въвежда ново изключение от принципа на признаване на пасиви и условни
пасиви, поети в бизнес комбинация по отношение на сделки и други събития в обхвата на МСС 37
Провизии, условни пасиви и условни активи или КРМСФО 21 Налози, според което придобиващият
следва да прилага съответно МСС 37 или КРМСФО 21 вместо Концептуалната рамка, за да идентифицира
задълженията, които е поел при бизнес комбинация. Добавя също така, че придобиващият не признава
условни активи, придобити при бизнес комбинация.
Изменението на МСФО 3 следва да се прилага по отношение на бизнес комбинации, чиято дата на
придобиване е на или след началото на първия годишен отчетен период, започващ на или след 01.01.2022
Д РУЖЕСТВО : „ТЕЦ МАРИЦА 3”АД
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
За периода, приключващ на 31 декември 2023 година
8
г.
Годишни подобрения на МСФО, цикъл 2018–2020 г. с които се внасят промени в следните счетоводни
стандарти:
МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане - Дъщерно
предприятие като предприятие, прилагащо за първи път МСФО; МСФО 9 Финансови инструменти -
Такси при прага от „10 процента“ за отписване на финансови пасиви; МСС 41 Земеделие - Данъчно
облагане при оценяване по справедлива стойност и МСФО 16 Лизинг - Стимули по лизинга.
Подобренията се прилагат най- късно от началната дата на финансовата година, която започва на или след
1 януари 2023 г.
Приемането на тези изменения и разяснения към съществуващите стандарти не е довело до съществени
промени във финансовия отчет на дружеството.
Стандарти, изменения и разяснения, които все още не са влезли в сила и не се прилагат от по - ранна
дата от Дружеството
МСФО 17 Застрахователни договори . Този нов счетоводен стандарт заменя изцяло МСФО 4. Прилага се
към всички видове застрахователни договори като използва нов всеобхватен модел за отчитане, който да
осигури последователност и полезност на информацията. Очаква се да доведе до съществени промени
във финансовите отчети на застрахователните дружества, което ще изисква промени в системи, процеси,
вътрешни контроли. При първоначално прилагане ще е възможен избор между модифициран
ретроспективен подход и подход на база на справедлива стойност. Дата за прилагане не по - рано от 1
януари 2023 г.
Определение на счетоводните приблизителни оценки - изменения на МСС 8 . Изменението въвежда нова
дефиниция за приблизителна счетоводна оценка, като разяснява разликата между промени в
приблизителни счетоводни оценки, счетоводни политики и корекция на счетоводни грешки. С
изменението се изяснява, че въздействието върху счетоводна приблизителна оценка на промяна във
входяща информация или промяна в техниката на оценяване следва да се третира като промена в
счетоводните приблизителни оценки, ако съответните промени не са резултат от коригиране на грешки
от предходен период. Изменението е прието от ЕС и следва да се прилага проспективно от 1 януари 2023
г.
Оповестяване на счетоводната политика - изменения на МСС 1 и МСФО Практически разяснение 2
Оповестяване на счетоводни политики
При определяне на съществеността на информацията за счетоводната политика, следва да се вземат
предвид както размера на сделките, така и други събития или условия и тяхното естеството. Заменено е
изискването дружествата да оповестяват значимите си счетоводни политики с това да оповестяват
съществените такива. Добавени са примери за обстоятелства, при които е вероятно дружеството да счита,
че информацията за счетоводната политика е съществена във връзка с прилагане на концепцията за
същественост. Изменението е прието от ЕС и с дата за ефективно прилагане не по - рано от 1 януари 2023
г.
Отсрочен данък, свързан с активи и пасиви, произтичащи от еднократни транзакции – изменения на
МСС 12. Освен с приетото през 2021 г. допълнително разяснение в параграф 15 от МСС 12, отнасящ се
за изключенията за признаване на отсрочен данъчен пасив, когато същия възниква при първоначалното
признаване на актива или пасива при сделка, която не представлява бизнес комбинация и към момента на